Councillor Carole Willis

Councillor Carole Willis

Rwy’n falch o gynrychioli Groesfaen ar y Cyngor Cymuned, wedi byw yn y pentref am dros 20 mlynedd. Yr wyf wedi ymddeol, yn briod ag Eric, ac mae gennym 4 o blant a 5 o wyrion.

I am pleased to represent Groesfaen on the community council, having lived in the village for over 20 years. I am retired, married to Eric and have 4 children and 5 grandchildren.

Diddordebau / Interests

Helpu i ofalu am fy wyrion; canu gyda Chôr Godre’r Garth; aelod o glwb llyfrau; cerdded; deithio i wahanol wledydd.

Helping to care for my grandchildren; singing with Côr Godre’r Garth; member of a small book club; walking; travelling to different countries.

Aelodaeth / Memberships

Rwyf yn gadeirydd Corff Llywodraethu YGGG Llantrisant ar hyn o bryd.

Rwy’n Gyfarwyddydd Trefniadaeth i Blaid Cymru ac yn aelod o’r Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol.

I am currently chair of the governing body of YGGG Llantrisant.

I am Director of Organisation for Plaid Cymru and sit on their National Executive Committee.

Rolau yn y Cyngor / Roles in the Council

Rwy'n Is-gadeirydd y Cyngor

I am Vice Chair of the Council

Manylion Cyswllt / Contact details

Ffôn/ Tel : 07837 007076

Ebost/ e-mail: carolewillis@pontyclun-cc.gov.wales

Trydar/ Twitter : @CaroleWillis