Peace at Last - Art, Photography & Writing Competition

Commemorating the 100th anniversary of 1918              Coffáu 100 mlwyddiant 1918

Pontyclun Community Council is Commemorating 1918 - the year that saw the end of the "Great War"

We invite members of our community to submit entries to our Art, Photography and Writing competition. Original entries can be submitted by individuals, groups or community organisations on the themes of

 • Commemorating people who lived and died at the Battle front
 • Commemorating those who lived or died at the Home front
 • Peace at Last

Entries can be any of the following -

 • A poem or piece of writing of no more than 500 words
 • A drawing or painting
 • A photograph

The Council aims to display the entries in various Community venues in November

Please submit your entry by post or hand to Pontyclun Community Council, Heol yr Orsaf, Pontyclun CF72 9EE or by e-mail to clerk@pontyclun-cc.gov.wales.

All entries should include your name and contact details - phone or e-mail address

Closing date is noon on 5th November 2018 

Full rules can be found here

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyngor Cymuned Pontyclun yn coffáu 1918 -y flwyddyn a welodd ddiwedd y  "rhyfel mawr "

Gwahoddwn aelodau o'n cymuned i gyflwyno cofnodion i'n cystadleuaeth celf, ffotograffiaeth ac ysgrifennu. Gellir cyflwyno cofnodion gwreiddiol gan unigolion, grwpiau neu sefydliadau cymunedol ar themâu

 • coffáu pobl a fu'n byw ac a fu farw ar ffrynt y frwydr
 • coffáu'r rhai a fu'n byw neu'n farw ar y ffrynt cartref
 • heddwch o'r diwedd

 Gall ymgeiswyr fod yn unrhyw un o'r canlynol-

 • cerdd neu ddarn ysgrifennu o ddim mwy na 500 o eiriau
 • lluniad neu baentiad
 • neu ffotograff

Nod y Cyngor yw arddangos y cofnodion mewn gwahanol leoliadau cymunedol ym mis Tachwedd

Cyflwynwch eich cais drwy'r post neu drwy law i Gyngor Cymuned Pont-y-clun, Heol yr orsaf, Pontyclun CF72 9neu drwy'r e-bost at Glerc @ Pontyclun – CC. gov.

Dylai pob cofnod gynnwys eich enw a'ch manylion cyswllt-ffôn neu gyfeiriad e-bost

Mae'r dyddiad cau yn hanner dydd ar 5 Tachwedd 2018. 

Mae'r rheolau llawn i'w gweld yma

Posted: Fri, 14 Sep 2018, 11:09:09 AM